Więcej informacji o MINI Mobile Care.

Tutaj dowiesz się więcej o MINI Mobile Care oraz ogólnych warunkach bezpłatnego pakietu pomocy w razie awarii i wypadku.

CO ROBIĆ W RAZIE AWARII.

W razie awarii należy przede wszystkim zadzwonić na numer infolinii awaryjnej MINI.

 

Infolinia krajowa: [numer krajowy – rynki]1

 

Infolinia międzynarodowa: [numer międzynarodowy – do ustalenia przez rynki]2

 

Należy podać szczegółowe informacje o pojeździe, precyzyjną lokalizację, przyczynę i skutki awarii (jeśli są znane) oraz numer telefonu kontaktowego. MINI zajmie się resztą.

 

¹ [opłata za godzinę] połączenie z numerów stacjonarnych.

 

² Opłata za połączenie zgodna z taryfą krajowego operatora.

ZWROT KOSZTÓW.

Zwracamy wyłącznie koszty, które zostały uprzednio uzgodnione w ramach MINI Mobile Service.

 

W większości przypadków koszty usług MINI Mobile Care są opłacane bezpośrednio przez nas. W przypadku konieczności samodzielnego opłacenia kosztów zobowiązujemy się do ich niezwłocznego zwrotu. W tym celu potrzebujemy oryginały rachunków lub faktur za daną usługę (np. od firmy świadczącej usługi holownicze) wraz z kopią faktury za naprawę.

 

Koszty, które nie podlegają zwrotowi

 

−  Koszty, które wystąpiłyby również w normalnych okolicznościach, np. koszty paliwa, płatności za przejazdy drogowe itp.

 

−  Dodatkowe koszty hotelu, np. posiłków i minibaru.

 

−  Koszty lub straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zaistniałej awarii, np. utrata zarobku, opłaty rezygnacyjne, brak możliwości uczestnictwa w spotkaniach lub imprezach (np. niewykorzystane bilety).

 

−  Koszty napraw i części oraz uzupełniania płynów.

KRAJE OBJĘTE GWARANCJĄ MINI MOBILE CARE.

Usługi MINI Mobile Care są dostępne w następujących krajach:

 

Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania (wraz z Wyspami Kanaryjskimi), Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Serbii, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

DEFINICJA AWARII

Awaria to niesprawność samochodu, która uniemożliwia kontynuowanie jazdy.

PRAWO DO KORZYSTANIA Z USŁUG MINI MOBILE CARE.

Usługi w ramach MINI Mobile Care mogą być realizowane przy zastrzeżeniu, że awaria nie została spowodowana przez kierowcę ani czynniki zewnętrzne. Wyjątek: w razie przebicia opony świadczymy usługi, których zakres jest opisany powyżej.

 

Usługi MINI Mobile Care nie obejmują:

 

−  planowego serwisu, przypadków wycofania produktu z rynku ani innych procedur technicznych

−  wypadków, kradzieży, aktów wandalizmu ani szkód powstałych w ich wyniku 

− uszkodzeń powstałych na skutek umyślnego działania lub zaniedbania 

−  uszkodzeń powstałych podczas imprez motoryzacyjnych lub przygotowań do imprez motoryzacyjnych, w których celem jest osiągnięcie jak najwyższej prędkości

− szkód powstałych na skutek montażu części, które nie mają aprobaty producenta lub modyfikacji przeprowadzonych w sposób, który nie jest zatwierdzony przez producenta.

OBOWIĄZYWANIE MINI MOBILE CARE.

MINI Mobile Care oznacza dwa lata pełnego zakresu usług mobilności dla nowego samochodu zarejestrowanego od 1 stycznia 2011 r. zgodnie z warunkami obowiązywania gwarancji MINI Mobile Care.

 

W trzecim roku klient podejmuje decyzję o przedłużeniu lub wznowieniu gwarancji mobilności MINI Mobile Care – na okres do pięciu lat. Przy każdej usłudze wymiany oleju silnikowego przeprowadzonej w autoryzowanym centrum serwisowym MINI następuje automatyczne odnowienie gwarancji MINI Mobile Care na kolejne 24 miesiące, maksymalnie do pięciu lat od daty pierwszej rejestracji. Termin kolejnej wymiany oleju silnikowego wyświetla się na monitorze pokładowym i zależy od indywidualnego stylu jazdy kierowcy.

 

Po rozpoczęciu szóstego roku od daty pierwszej rejestracji każda wymiana oleju silnikowego w autoryzowanym centrum serwisowym MINI uprawnia do bezpłatnej pomocy drogowej w ramach mobilnego serwisu MINI na okres 24 miesięcy przez cały okres użytkowania pojazdu.

 

Wszystkie samochody zarejestrowane od dnia 1. stycznia 2011 r. włącznie mogą przystąpić ponownie do MINI Mobile Care, wykonując serwis wymiany oleju silnikowego.

 

Przeprowadzanie prac konserwacyjnych lub naprawczych* w nieautoryzowanych warsztatach samochodowych nie narusza świadczenia usług w ramach gwarancji mobilności MINI Mobile Care. Wyłącza się jednak wszystkie usługi MINI Mobile Care, gdy utrata mobilności jest skutkiem nieprzestrzegania częstotliwości przeglądów lub konserwacji zalecanej przez producenta lub gdy czynności konserwacyjne i naprawy były wykonywane w nieautoryzowanych warsztatach samochodowych niezgodnie ze specyfikacjami producenta.

 

* Wraz z dodatkowym serwisem olejowym, jeśli jest niezbędny.