Akt o usługach cyfrowych („DSA”).

W zakresie, w jakim BMW Vertriebs GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22A („BMW”, „my”, „nas”, „nasz(e)”) oferuje na niniejszej stronie internetowej usługi pośrednie w rozumieniu art. 3 lit. g) DSA, znajdują zastosowanie następujące informacje:

1) Punkt kontaktowy do komunikacji w sprawach związanych z DSA (art. 11 i 12 DSA)

Pojedynczym punktem kontaktowym dla organów państw członkowskich, Komisji oraz Rady, o której mowa w art. 61 DSA (art. 11 ust. 1 DSA), a także dla odbiorców naszych usług (art. 12 ust. 1 DSA) jest

adres e-mail: dsa.pl@bmwgroup.com

Ponadto można skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu +48 885 69 64 64

Oferujemy komunikację w języku polskim, a dodatkowo także w języku angielskim.

2) Obowiązek sprawozdawczy (art. 15 DSA)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 DSA jesteśmy zobowiązani do publikowania raz w roku sprawozdań dotyczących wszelkiego moderowania treści, które przeprowadziliśmy w danym okresie. Takie sprawozdania będą publikowane w tym miejscu w określonym czasie.

3) Mechanizmy zgłaszania i działania (art. 16 DSA)

Zgodnie z art. 16 DSA osoby i podmioty mają możliwość zgłaszania informacji dotyczących treści uznawanych przez siebie za nielegalne znajdujących się na mini.com.pl. Można zrobić to, pisząc na adres e-mail dsa.pl@bmwgroup.com. Aby dokonać takiego zgłoszenia, należy w nim zawrzeć następujące punkty:

 1. odpowiednie wyjaśnienie dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za nielegalne treści;
 2. jednoznaczne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, np. dokładnego adresu względnie dokładnych adresów URL, lub, jeżeli jest to konieczne, dodatkowych informacji odnoszących się do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi, umożliwiających identyfikację nielegalnych treści;
 3. swoje imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres e-mail (z wyjątkiem sytuacji, kiedy zgłoszenie dotyczy informacji uznawanych za odnoszące się do przestępstwa obejmującego niegodziwe traktowanie w celach seksualnych, wykorzystywanie seksualne, pornografię dziecięcą, nawiązywanie kontaktu się z dziećmi w celach seksualnych, a także jeżeli informacja odnosi się do podżegania do tych przestępstw, współudziału w nich lub usiłowania ich popełnienia). W takich i innych przypadkach w celu dokonania zgłoszenia anonimowego można zrobić to poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: +48 885 69 64 64, z informacją zastrzegającą zachowanie anonimowości.
 4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie, że informacje i zarzuty zawarte w Państwa zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.

Wszystkie zgłoszenia będziemy rozpatrywać na bieżąco, starannie, bezstronnie i obiektywnie; niezwłocznie poinformujemy osobę lub podmiot dokonujący zgłoszenia o naszej decyzji i wskażemy wszelkie możliwe środki zaskarżenia. 

4) Informacje na temat ograniczeń dotyczących treści odbiorców usługi (art. 14 ust. 1 zdanie 3 DSA), na temat naszego wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg (art. 20 DSA), a także na temat możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów (art. 21 DSA)

W zakresie, w jakim poniższe informacje odnoszą się do naszego wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg (art. 20 DSA) oraz opcji pozasądowego rozstrzygania sporów (art. 21 DSA), dotyczą one wyłącznie odbiorców tych usług BMW, które są „platformami internetowymi” w rozumieniu DSA. Są to min. "Wyszukiwarka Samochodów Nowych", "Wyszukiwarka Używanych Samochodów", ”Wyszukiwarka Akcesoriów" i "Online Appointment Booking".

Możemy podjąć określone decyzje dotyczące ograniczenia treści lub kont odbiorców naszych usług pośrednich (włącznie z tymi, które należą do osób oraz podmiotów dokonujących zgłoszenia) w rozumieniu DSA, jeżeli będziemy zdania, że w przypadku danej usługi pośredniej odbiorca usługi złamał nasze ogólne warunki korzystania z usług (zwane dalej: „warunkami”). Możemy np. podjąć decyzję o (i) ograniczeniu lub zablokowaniu widoczności treści odbiorcy usługi, (ii) całkowitym lub częściowym zawieszeniu względnie zaprzestaniu świadczenia usług dla danego odbiorcy, (iii) zawieszeniu lub usunięciu konta odbiorcy, (iv) ograniczeniu możliwości monetyzacji treści odbiorcy lub (v) odmówieniu przedsiębiorcom korzystania z internetowych platform handlowych, jeżeli nie mamy możliwości identyfikowania (śledzenia) tych przedsiębiorców zgodnie z wymogami DSA. Możemy również podjąć decyzję o niepodejmowaniu działań w związku z przesłanym przez odbiorców usług zgłoszeniem dotyczącym potencjalnie nielegalnych treści lub treści naruszających nasze warunki.

 • Wewnętrzny system rozpatrywania skarg:
  Jeżeli odbiorcy usług nie zgadzają się z tego typu decyzją, mogą bez ponoszenia kosztów złożyć skargę na decyzję BMW za pośrednictwem naszego wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg. Skargi można składać w ciągu 6 miesięcy od momentu wpłynięcia zaskarżanej decyzji, kierując je na adres e-mail dsa.pl@bmwgroup.com. Jeśli w celu rozpatrzenia skargi potrzebne nam będą dodatkowe informacje, możliwe jest, że nasi pracownicy skontaktują się ze skarżącym. Skargi rozpatrywane są na bieżąco, w sposób niedyskryminujący, starannie, bezstronnie oraz przy udziale wykwalifikowanego personelu. Skarżący otrzymują informację na temat naszej decyzji bezpośrednio po jej podjęciu.
 • Pozasądowe rozstrzyganie sporów przed certyfikowanymi organami pozasądowego rozstrzygania sporów:
  W celu rozstrzygania sporów w związku z decyzjami podjętymi w ramach naszego wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg istnieje m.in. możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów przed tzw. certyfikowanym organem pozasądowego rozstrzygania sporów w myśl art. 21 DSA. Certyfikowanymi organami pozasądowego rozstrzygania sporów są bezstronne i niezależne podmioty w wyraźny sposób dopuszczone przez państwa członkowskie UE, które mają zdolności i wiedzę fachową pozwalające na ocenę przekazanych sporów. W ramach spełniania wymogów prawa BMW współpracuje z certyfikowanym organem pozasądowego rozstrzygania sporów. Niemniej jednak decyzje certyfikowanego organu pozasądowego rozstrzygania sporów nie są dla BMW wiążące.

  Ewentualne dalsze szczegóły dotyczące pozasądowego rozstrzygania sporów będą przekazywane odbiorcom usług wraz z przekazaniem decyzji, co do których odbiorcom przysługuje prawo złożenia skargi.

Powyższe informacje nie ograniczają praw odbiorców usług do sądowego dochodzenia roszczeń przeciwko BMW.

5) Działania podejmowane przeciwko niewłaściwemu korzystaniu i ochrona przed niewłaściwym korzystaniem (art. 23 DSA)

Zawieszamy na rozsądny okres i po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia świadczenie usług na rzecz odbiorców usługi często przekazujących ewidentnie nielegalne treści. Ponadto na rozsądny okres i po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia zawieszamy również przetwarzanie zgłoszeń i skarg złożonych za pośrednictwem mechanizmów zgłaszania i działania oraz wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg przez osoby fizyczne lub podmioty lub przez skarżących często składających ewidentnie bezzasadne zgłoszenia lub skargi.  Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej zawieszenia oceniamy w poszczególnych przypadkach w sposób terminowy i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności, czy odbiorca, osoba fizyczna, podmiot lub skarżący dopuszcza się niewłaściwego korzystania, z uwzględnieniem wszystkich istotnych faktów i okoliczności wynikających z udostępnionych nam informacji. Tego typu okoliczności, które bierzemy pod uwagę przy ocenie, czy doszło do niewłaściwego korzystania i jaki okres ewentualnego zawieszenia jest odpowiedni, obejmują m.in.:

 1. liczbę bezwzględną przekazanych w ciągu danego okresu ewidentnie nielegalnych treści;
 2. względny stosunek takiej liczby do całkowitej liczby informacji lub zgłoszeń przekazanych w ciągu danego okresu;
 3. powagę przypadków niewłaściwego korzystania włącznie z rodzajem nielegalnych treści, a także konsekwencje takiego korzystania;
 4. zamiary odbiorcy, osoby fizycznej, podmiotu lub skarżącego, o ile możliwe jest ich ustalenie.

6) Pozyskiwanie własnych poświadczeń

BMW dokłada wszelkich starań, aby do dnia 16.02.2025 od wszystkich sprzedawców, którzy na dostępnych w ramach niniejszej strony internetowej platformach oferują swoje produkty i usługi, pozyskać poświadczenia w myśl art. 30 ust. 1 lit. e) DSA, w których zobowiążą się oni do oferowania tylko takich produktów i usług, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego. W przypadku wszystkich sprzedawców dopuszczonych do korzystania z platform internetowych od dnia 17 lutego 2024 pozyskaliśmy już takie poświadczenia.