dam Image

WARUNKI I ZASADY

Ogólne Warunki Handlowe oraz Korzystania z MINI Connected
1. Usługi MINI Connected oraz Umowy MINI Connected
1.1 Spółka BMW Vertriebs GmbH, Siegfried – Marcus – Strasse 24, 5021 Salzburg, Austria, siedziba i sąd rejestrowy: Salzburg, Fn 63069, działająca poprzez swój polski oddział pod firmą BMW Vertriebs GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22A, 02 – 675 Warszawa) wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 363068 (zwana dalej „MINI”), udostępnia klientowi usługi informacyjne oraz świadczenia pomocy, związane z pojazdem, pod nazwą „MINI Connected” (dalej zwane „Usługami”), stosownie do niniejszych Warunków Handlowych oraz Warunków Korzystania z Usług.
1.2 Aktualna wersja niniejszych Warunków dostępna jest na stronie internetowej www.mini.com.pl/connected i można ją w każdym czasie przejrzeć, zapisać oraz wydrukować. MINI jest uprawniona do zmiany niniejszych Warunków. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków będą doręczane klientom. Wprowadzone zmiany stają się treścią umowy, o ile umowa MINI Connected nie zostanie wypowiedziana przez klienta w najbliższym możliwym terminie.
1.3 Celem udostępnienia klientowi określonej usługi niezbędne jest zawarcie przez klienta oraz MINI Umowy MINI Connected. W przypadku, gdy klient złożył zamówienie u swojego sprzedawcy (dealera MINI lub w oddziale MINI) na nowy pojazd MINI, który jako wyposażenie seryjne lub opcjonalne zawiera wyposażenie konieczne dla świadczenia określonej usługi, wówczas klient składa MINI jednocześnie ofertę zawarcia Umowy MINI Connected na tę usługę.
a) W przypadku, gdy usługa jest częścią wyposażenia seryjnego nowego pojazdu MINI, umowa MINI Connected na tę usługę zostaje zawarta pomiędzy klientem a MINI z chwilą zawarcia umowy sprzedaży nowego pojazdu MINI przez klienta ze sprzedawcą pojazdu.
b) W przypadku, gdy usługa jest częścią wyposażenia opcjonalnego nowego pojazdu MINI, klient jest związany swoją ofertą zawarcia Umowy MINI Connected na tą usługę dopiero od chwili, od której nie ma on już możliwości rezygnacji z zamówionego wyposażenia opcjonalnego. Wówczas Umowa MINI Connected na tę usługę pomiędzy klientem a MINI zostaje zawarta z chwilą dokonania przez MINI aktywacji usługi przy pierwszej rejestracji pojazdu.

2. Opis, czas trwania oraz dostępność usług
2.1 Zarówno na stronie internetowej www.mini.com.pl/connected jak i w informacjach pod nazwą „Usługi MINI Connected - Informacje“ opisane są szczegółowo poszczególne usługi, czas ich trwania oraz dostępność. „Usługi MINI Connected – Informacje” stanowią integralną część niniejszych Warunków Handlowych oraz Warunków Korzystania z Usług.
2.2 Czas trwania Umowy MINI Connected odnosi się do poszczególnych usług. Zasadą jest, że w przypadku usługi na czas określony czas trwania umowy wynosi najwyżej 2 lata. Umowa MINI Connected przedłuża się w sposób dorozumiany o nie więcej niż jeden rok, o ile klient na koniec ustalonego czasu jej trwania nie wypowie Umowy z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia.
2.3 Świadczenie usług następuje za pomocą wbudowanej w pojeździe karty SIM. Korzystanie z usług jest zatem ograniczone do zasięgu stacji nadawczej danego operatora sieci i w szczególności może być zakłócone przez warunki atmosferyczne, uwarunkowania topograficzne, pozycję samochodu, jak również przeszkody (np. mosty, budynki). Ponadto wykonanie usług uwarunkowane jest sprawnością oraz gotowością do pracy sieci komórkowej niezbędnej do funkcjonowania wbudowanej karty SIM.
2.4 Zakłócenia w świadczeniu usług mogą wynikać z przyczyn siły wyższej, w tym z uwagi na strajki, lokauty, zarządzenia urzędowe, jak również ze względu na techniczne oraz inne działania, które należy przeprowadzić w urządzeniach MINI, dostawców danych komunikacyjnych lub sieci, a które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia lub usprawniania usług (np. konserwacja, naprawa, aktualizacja oprogramowania).
2.5 Utrudnienia w świadczeniu usług mogą ponadto wynikać z krótkotrwałych ograniczeń zdolności z uwagi na przeciążenia sieci lub z zakłóceń urządzeń telekomunikacyjnych osób trzecich. MINI poczyni wszelkie możliwe starania w celu niezwłocznego usunięcia takich zakłóceń lub spowodowania ich usunięcia.
2.6 Powstałe zakłócenia w świadczeniu usług klient może na Infolinii MINI Connected.
2.7 MINI zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczenia usługi, o ile modyfikacja ta ze względu na ogólny zakres ustalonych usług jest dla klienta możliwa do zaakceptowania. W przypadku dalej idącej modyfikacji zakresu świadczenia usługi klient może w ciągu miesiąca od otrzymania informacji o modyfikacji wypowiedzieć usługę bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz stosownie do pkt. 4.1 bezpłatnie ją deaktywować.

3. Korzystanie z Usług
3.1 Klient nie może korzystać z usług w celach sprzecznych z prawem oraz nie zezwoli na to osobie trzeciej. Klient nie jest uprawniony, dla celów zarobkowych, przekazywać osobie trzeciej oraz przetwarzać dane i informacje otrzymane w ramach korzystania z usług.
3.2 Wbudowana w pojeździe karta SIM może być używana przez klienta wyłącznie w celu świadczenia usług przez MINI.
3.3 Klient ponosi koszty niewłaściwego korzystania z numeru alarmowego.
3.4 Usługi są ściśle związane z danym pojazdem i nie mogą być przeniesione na inny pojazd lub w innym pojeździe wykorzystane.

4. Dezaktywacja usług. Wypowiedzenie Umowy MINI Connected
4.1 Klient może w każdym czasie deaktywować usługę „Teleservices“ oraz „Intelligent Emergency Call“ (Inteligentne Połączenie Alarmowe) u dealera MINI, w oddziale MINI lub autoryzowanym serwisie MINI. Z chwilą dezaktywacji usług deaktywowana zostanie również wbudowana karta SIM.
4.2 Pozostałe usługi klient może dodatkowo deaktywować również poprzez kontakt z Infolinią MINI Connected.
4.3 Klient jest uprawniony do wypowiedzenia usługi zawartej na czas nieokreślony w każdym czasie z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia usługi na czas określony z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu jej trwania, o ile w braku takiego wypowiedzenia usługa miałaby ulec automatycznemu przedłużeniu.

5. Sprzedaż lub trwałe przekazanie pojazdu
5.1 W przypadku sprzedaży lub trwałego przekazania pojazdu osobie trzeciej klient zobowiązany jest dopilnować, aby usunięte zostały wszelkie dane osobiste zapisane w pojeździe.
5.2 Klient jest zobowiązany poinformować osobę trzecią, której pojazd sprzedał lub trwale przekazał, o wszelkich usługach, które nie zostały jeszcze deaktywowane. Klient ponosi względem MINI odpowiedzialność za niewywiązanie lub nienależyte wywiązanie się z tego obowiązku.
5.3 W przypadku sprzedaży lub przekazania pojazdu osobie trzeciej, klientowi przysługuje – oprócz prawa wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 4.3 powyżej – prawo wypowiedzenia usługi na czas określony z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Jeżeli klient wypowie usługę przed zakończeniem okresu jej trwania, nie przysługuje mu proporcjonalny zwrot uiszczonej za tę usługę ceny.
5.4 Bez zgody MINI klient nie może przenieść praw z umowy MINI Connected na osobę trzecią. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku sprzedaży pojazdu lub trwałego przekazania osobie trzeciej.

6. Kontakt
Dostęp do obsługi klientów MINI można uzyskać poprzez Infolinię MINI Connected, która dostępna jest pod numerem tel.: +48 885 69 64 64 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00 oraz pod adresem mailowym: info.mini.pl@mini.com

7. Rękojmia
W zakresie ustalenia istnienia odpowiedzialności MINI z tytułu rękojmi oraz zakresu tej odpowiedzialności zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Odpowiedzialność
8.1 W zakresie dopuszczalnym przez prawo MINI nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność danych oraz informacji przekazanych poprzez usługi. To samo dotyczy skutków zakłóceń, przerw oraz utrudnień w funkcjonowaniu usług, w szczególności w przypadkach opisanych w pkt. 2.4 powyżej.
8.2 W zakresie dopuszczalnym przez prawo MINI ponosi odpowiedzialność za niedbalstwo wyłącznie w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, to jest takich, które umowa nakłada na MINI ze względu na swoją treść i cel lub dopiero których wykonanie przez MINI umożliwia prawidłowe wykonanie Umowy oraz co do wykonania których przez MINI klient działał lub mógł działać w zaufaniu. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do typowych szkód, które były możliwe do przewidzenia przy zawieraniu umowy.
8.3 Odpowiedzialność osobista przedstawicieli ustawowych, osób wykonujących zobowiązanie dłużnika oraz pracowników MINI za szkody wyrządzone w wyniku niedbalstwa jest ograniczona do zakresu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym.
8.4 Ewentualna odpowiedzialność MINI w przypadku podstępnego zatajenia wady, wynikająca z przejęcia gwarancji lub objęcia rzeczy w posiadanie oraz wynikająca z przepisów konstytuujących odpowiedzialność za produkt niebezpieczny pozostaje nienaruszona. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku winy umyślnej, rażącego niedbalstwa lub w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

9. Gromadzenie, zapisywanie, użytkowanie oraz bezpieczeństwo danych
9.1 MINI gromadzi, zapisuje oraz użytkuje podane przez klienta dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, o ile jest to konieczne do zawarcia, ustalenia treści lub zmiany stosunku umownego oraz o ile jest to konieczne do korzystania z oraz rozliczania usług (dane użytkowe).
9.2 Dane użytkowe, które niezbędne są dla należytego rozliczenia usług (dane rozliczeniowe), mogą być zapisywane oraz używane przez MINI aż do końcowego rozliczenia umowy.

10. Właściwość miejscowa sądu.
10.1 Wyłącznie właściwy miejscowo w sprawach o roszczenia wynikające ze stosunków z przedsiębiorcami jest sąd w Warszawie. Właściwość miejscową w sprawach o roszczenia wynikające ze stosunków z konsumentami ustala się według ogólnych obowiązujących przepisów.
10.2 W zakresie dopuszczalnym przez prawo ta sama właściwość obowiązuje w przypadku, gdy klient nie posiada ogólnej właściwości miejscowej w kraju, przeniósł miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu za granicę lub też miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu nie jest znane w chwili wniesienia pozwu.
10.3 Dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych właściwe jest prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Prawo to obowiązuje jedynie wówczas, gdy poprzez wybór nie zostaną naruszone bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony konsumenta państwa, w którym konsument w chwili składania zamówienia posiadał miejsce stałego pobytu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
BMW Vertriebs GmbH działające poprzez BMW Vertriebs GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce
ul. Wołoska 22A
02 – 675 Warszawa
e-mail: info.mini.pl@mini.com
Ja, niżej podpisany [imię i nazwisko] informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następujących usług MINI Connected [nazwa usługi].
Umowa o świadczenie tej usługi została zawarta w dniu [dzień nabycia usługi MINI Connected].
[Miejscowość i data]
[czytelne imię i nazwisko klienta]
[adres klienta]
[podpis klienta]

Usługi MINI Connected - Informacje

1. Informacje ogólne
BMW Vertriebs GmbH, Siegfried – Marcus – Strasse 24, 5021 Salzburg, Austria, siedziba i sąd rejestrowy: Salzburg Fn 63069, działająca przez swój polski oddział pod firmą BMW Vertriebs GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22A, 02 – 675 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 363068 (dalej zwana „MINI”) udostępnia klientowi określone usługi informacyjne oraz świadczenia pomocy, związane z pojazdem, pod nazwą „MINI Connected”. MINI nie gromadzi, nie zapisuje oraz nie przetwarza danych klienta na cele świadczonych usług, chyba że jest to wyraźnie wskazane w poniższym opisie poszczególnych usług. W przypadku usług, dla świadczenia których niezbędne jest gromadzenie, zapisywanie oraz przetwarzanie danych osobowych, klient będzie o tych czynnościach informowany oraz proszony o wyrażenie na nie zgody. Świadczenie usług następuje poprzez wbudowaną w pojeździe kartę SIM. Koszty rozmów oraz transmisji danych zawarte są w cenie usług. MINI gromadzi, zapisuje oraz przetwarza dane związane z pojazdem w granicach ustawowych, o ile jest to niezbędne dla ukształtowania przedmiotu usług oraz korzystania z nich.

2. Podstawowe usługi MINI Connected
Usługi podstawowe MINI Connected, tj. „Teleservices“ (6AE) oraz „Inteligent Emergency Call“ (Inteligentne Połączenie Alarmowe) (6AC) są aktywowane na czas nieokreślony w momencie wydania pojazdu.

a. TeleServices (SA6AE)
Usługa „Teleservices“ wspiera mobilność Klienta. W razie potrzeby lub w przypadku, gdy zostanie to samodzielnie zainicjowane przez klienta, dane techniczne pojazdu (np. informacje serwisowe o zużywających się częściach, informacje na temat stanu pojazdu, takie jak komunikaty Check–Control, stan akumulatora, dane niezbędne do identyfikacji oraz lokalizacji pojazdu w przypadkach awarii) zostaną przekazane MINI. W razie potrzeby serwisu pojazdu wskazane dane wraz z nazwiskiem i adresem E-mail klienta, które to dane klient podał MINI, zostaną przekazane właściwemu partnerowi serwisowemu, pomocy drogowej MINI lub odpowiedniemu dostawcy usług w celu nawiązania kontaktu z klientem oraz uzgodnienia terminu, gdzie będą przechowywane aż do prawidłowego zakończenia odpowiednich procesów. Poza powyższym dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane techniczne przekazywane są z pojazdu do MINI w regularnych odstępach oraz analizowane celem udoskonalenia produktów MINI, tzw. „Teleservice Report” (Raport TeleServices). Dotyczy to wyłącznie danych technicznych pojazdu, związanych z jego stanem. Inne dane, takie jak dane pozycyjne, nie będą w ramach „Teleservice Report” (Raport Teleservices) przekazywane. „Teleservice Battery Guard” kontroluje na bieżąco poziom naładowania akumulatora samochodu. W przypadku, gdy poziom ładowania akumulatora przekroczy zdefiniowaną wartość minimalną, wówczas przekazana zostanie odpowiednia informacja do partnera serwisowego. W razie potrzeby partner serwisowy skontaktuje się z klientem w celu ustalenia terminu serwisu pojazdu.

b. Inteligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe - SA6AC)
W celu skorzystania z usługi „Inteligent Emergency Call“ (Inteligentne Połączenie Alarmowe) wymagana jest identyfikacja oraz lokalizacja pojazdu, jak również przekazanie właściwej centrali alarmowej informacji niezbędnych do świadczenia pomocy. Zapytanie użytkownika oraz niezbędne dane będą przekazywane do dostawcy usług, któremu MINI zleciło ich wykonanie i będą wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia świadczenia i do chwili prawidłowego przeprowadzenia procesu. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

3. Dostępność Usług
Pełna paleta usług dostępna jest wyłącznie na terenie Polski i jedynie dla klientów, których pojazdy dopuszczone są do ruchu w Polsce. Usługa „Inteligent Emergency Call” (Inteligentne Połączenie Alarmowe - SA6AC) dostępna jest w Polsce, Niemczech, Austrii, Włoszech, Andorze, Francji, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Lichtensteinie, Anglii, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji oraz Norwegii. „Teleservices” (SA6AE) jest zasadniczo dostępny w każdej europejskiej sieci telefonii komórkowej. Przy korzystaniu za granicą zakres oraz cechy usług mogą odbiegać od powyżej przedstawionych zakresów oraz cech a ponadto różnią się w poszczególnych krajach.

4. Dezaktywacja
Klient może w każdym czasie deaktywować podstawowe usługi MINI Connected, tj. „Teleservices“ oraz „Inteligent Emergency Call“ (Inteligentne Połączenie Alarmowe), u dealera MINI, w oddziale MINI lub autoryzowanym warsztacie samochodowym MINI. Z chwilą dezaktywacji tych usług deaktywowana zostanie również wbudowana karta SIM. Pozostałe usługi klient może dodatkowo deaktywować również poprzez kontakt z Infolinią MINI Connected.

Dalsze informacje dotyczące MINI Connected oraz Ogólnych Warunków Handlowych oraz Korzystania z MINI Connected dostępne są na stronie internetowej.

Infolinia MINI Connected dostępna jest pod numerem tel.: +48 885 69 64 64 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00 oraz pod adresem mailowym: info.mini.pl@mini.com

Stan: Listopad 2015