NOTA PRAWNA.

dam Image

              

NOTA PRAWNA.

MINI docenia Twoje zainteresowanie swoimi produktami i serwisem internetowym. Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

OCHRONA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kwestie dotyczące Ochrony prywatności zostały uregulowane w Polityce prywatności. 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2022

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2021

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2020

PRAWA AUTORSKIE

©Copyright BMW Financial Services Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie BMW Financial Services są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną BMW Group. Użytkownicy nie mogą utrwalać, zwielokrotniać jakąkolwiek techniką, wprowadzać do obrotu, wprowadzać do pamięci komputera, publicznie odtwarzać, wyświetlać lub w inny sposób przetwarzać zamieszczonych materiałów bez zgody BMW Group. Niektóre elementy zdjęciowe serwisu BMW Financial Services są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

ZNAKI ZASTRZEŻONE

Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w serwisie BMW Financial Services są zastrzeżone przez BMW Group, a w szczególności znaki marek, nazwy poszczególnych modeli, ich logotypy oraz inne znaki graficzne. Korzystanie z informacji i danych umieszczonych na stronie internetowej nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do materiałów w nim zawartych.

GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Informacje i opinie zawarte na stronie internetowej są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych i są zaprezentowane w zastanej przez Ciebie formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź implikowanych. BMW Financial Services dołożyło wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. Z uwagi na powierzenie utrzymania serwisu podmiotom trzecim, nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość serwisu internetowego oraz publikowane w nim treści. W żadnym przypadku nie bierzemy odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu, a także nie odpowiadamy za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych. Zastrzegamy możliwość publikacji odnośników do innych stron internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.

LICENCJE

BMW Financial Services pragnie prowadzić innowacyjny i aktualny serwis internetowy. Jakkolwiek, prosimy zrozumieć, że grupa BMW musi chronić swoją własność intelektualną, a w szczególności patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. W związku z powyższym, żadne licencje do wykorzystania własności intelektualnej BMW Financial Services, BMW Group oraz podmiotów trzecich nie są dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego.

INFORMACJE O FiRMIE

BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000392806
NIP: 7010308447
Kapitał zakładowy: 10.000.000,00 złotych

INFORMACJE O PRODUKTACH

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na stronach serwisu internetowego BMW Financial Services opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. BMW Financial Services zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, a w szczególności informacji o parametrach finansowania, aktualnie obowiązujących referencyjnych stopach procentowych oraz cechach szczególnych produktów finansowych i ubezpieczeniowych a także w relacji do prezentowanych pojazdów: dostępnych kolorach, materiałach, wyposażeniu, specyfikacjach i modelach, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników. Przedstawione w serwisie, przykładowe kalkulacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. BMW Financial Services nie odpowiada za błędy typograficzne. BMW Financial Services zastrzega, że zdjęcia produktów mogą zawierać wyposażenie nieoferowane na polskim rynku a także wyposażenie dodatkowe, nieoferowane w wyposażeniu standardowym. Standardy wyposażenie mogą ulegać zmianom. Więcej informacji dotyczących aktualnej oferty grupy BMW na rynku polskim, standardów wyposażenia oraz specyfikacji technicznych pojazdów można uzyskać kontaktując się z lokalnym przedstawicielem MINI.

PARTNERZY

Produkty ubezpieczeniowe BMW Financial Services są oferowane w Polsce za pośrednictwem TUiR Allianz Polska S.A., STU ERGO Hestia S.A. oraz WAGAS S.A.

TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-685) przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028261, NIP: 5251565015, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym 377.241.000,00 złotych.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie  (81-731), przy ul. Hestii 1 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812; NIP 585-000-16-90, o kapitale zakładowym 196.580.900 zł, który został opłacony w całości.

WAGAS S.A. z siedzibą w Warszawie (01-793) przy ul. Rydygiera 15 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000409365, NIP: 1070000135, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym 100.000,00 złotych.

REKLAMACJE

BMW Financial Services, jako instytucja finansowa w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, podlega przepisom ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Reklamacje w zakresie zastrzeżeń na usługi świadczone przez BMW Financial Services można zgłosić w siedzibie BMW Financial Services lub u Dealera, który obsługuje Klientów BMW Financial Services. Reklamacja może być złożona:

a)    w formie pisemnej – osobiście w siedzibie BMW Financial Services lub u Dealera obsługującego Klientów BMW Financial Services albo przesyłką pocztową (na adres siedziby BMW Financial Services);
b)   ustnie – telefonicznie dzwoniąc pod numer: (+48) 885 269 269 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie BMW Financial Services lub u Dealera obsługującego Klientów BMW Financial Services;
c)    w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: kontakt-fs@bmw.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktu dostępnego na stronie internetowej.
BMW Financial Services rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, wyjaśniamy składającemu reklamację przyczyny opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone do rozpatrzenia sprawy oraz określamy przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, nie przekraczający 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadamiamy zgłaszającego reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli zawnioskowaliście Państwo o udzielenie odpowiedzi w takiej formie.

Klient, będący osobą fizyczną, niezadowolony z decyzji BMW Financial Services i wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi na reklamację ma możliwość wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy w trybie rozpatrywania reklamacji lub o rozwiązanie sporu w trybie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: www.rf.gov.pl.

ZMIANY WARUNKÓW I ZASTRZEŻEŃ

BMW Financial Services zastrzega możliwość modyfikacji powyższych informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania. BMW Financial Services zachęca do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

BMW Financial Services Polska Sp. z o.o., Kwiecień 2023

STANDARDY ZGODNOŚCI W GRUPIE BMW

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA I NORM ZWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM

Grupa BMW uznaje swoją odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka i standardów środowiskowych. Dotyczy to nie tylko własnej działalności gospodarczej, ale także naszych globalnych łańcuchów dostaw.
Dowiedz się więcej o naszym podejściu i naszych procesach wdrażania niemieckiej Ustawy o Zobowiązaniach Wynikających z Należytej Staranności Korporacyjnej w Łańcuchach Dostaw (niemiecka Ustawa o Due Dilligence Łańcucha Dostaw) klikając w http://www.bmwgroup.com/humanrights.

Dla informatorów: Wszystko, co musisz wiedzieć o zgłaszaniu zawiadomień, można znaleźć w poniższych dokumentach

Kultura korporacyjna Grupy BMW charakteryzuje się przejrzystą odpowiedzialnością, wzajemnym szacunkiem i zaufaniem. Postępowanie zgodne z prawem i etyką stanowi integralną część naszych działań oraz ważny warunek zapewnienia długoterminowego sukcesu firmy. Aby dowiedzieć się więcej na temat zgodności w Grupie BMW zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi tutaj - 
https://www.bmwgroup.com/en/company/compliance.html