dam Image
ZMIANA OBOWIĄZUJĄCEJ METODY POMIARU ZUŻYCIA PALIWA I EMISJI SPALIN.

LEPSZE ODZWIERCIEDLENIE REALNYCH WARUNKÓW. MNIEJ ROZBIEŻNOŚCI.

Nowy Europejski Cykl Jazdy (NEDC) wprowadzony został w roku 1992. Od tamtego czasu procedura ta stosowana jest do obliczania zużycia paliwa i emisji spalin w pojazdach. Jednak warunki laboratoryjne nie sprzyjają obliczaniu realnych wartości zużycia i emisji spalin.

Dlatego od września 2018 r. cykl NEDC zostanie zastąpiony nowym cyklem jezdnym zwanym WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).

Cykl ten uzupełniany będzie przez test emisji spalin mierzący substancje szkodliwe bezpośrednio na drodze: RDE (Real Driving Emissions).

Nowe procedury testowe umożliwią konsumentom lepsze oszacowanie zużycia paliwa i emisji spalin w przyszłości.

OD NEDC DO WLTP.

BARDZIEJ WIARYGODNE WARTOŚCI ZUŻYCIA PALIWA I EMISJI SPALIN DZIĘKI BARDZIEJ REALISTYCZNYM WARUNKOM TESTOWYM.

Nowa procedura WLTP opiera się na badaniu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, co oznacza, że ustalone wartości będą również miały większe odniesienie do rzeczywistości. Obejmuje to między innymi zdefiniowane na nowo, znacznie zaostrzone warunki badania, wyższe prędkości oraz znacznie dłuższy czas trwania badania (30 zamiast 20 minut).

Dla uzyskania bardziej precyzyjnych wartości emisji CO2 nowy cykl testowy uwzględniać nie tylko – jak dotychczas – wyposażenie standardowe, ale też wyposażenie dodatkowe pojazdu. Dla każdego typu pojazdu podawane będą przy tym dwie wartości: minimalne i maksymalne normatywne zużycie odpowiednio do właściwości aerodynamicznych, masy i oporu toczenia. WLTP pozwoli w przyszłości dokładniej oszacować zużycie paliwa i emisję CO2. W przypadku określonego wyposażenia pojazdu będzie podawana bezpośrednio indywidualna wartość normatywna. Pomimo dużej dokładności również w przypadku tej procedury testowej możliwe są oczywiście odchylenia. Codzienne zużycie i emisja CO2 nadal zależą od różnych warunków topograficznych, klimatycznych i osobistej techniki jazdy. Sytuacja w ruchu drogowym, aktualne obciążenie samochodu oraz korzystanie z urządzeń takich jak klimatyzacja również wpływają na zużycie. Jedno jest pewne: warunki testowe są bardziej realistyczne niż wcześniej, co oznacza, że na papierze można spodziewać się wyższych wartości zużycia i emisji CO2 oraz niższych zasięgów dla pojazdów elektrycznych. Nie będzie to negatywnie wpływać na rzeczywiste zużycie lub zasięg. Ponadto BMW Group stale pracuje nad nowymi technologiami optymalizującymi zużycie i zasięg. 

MINI pracuje już nad wdrożeniem nowych metod testowych i przygotowuje swoje portfolio produktów do nich poprzez nowe pojazdy, nowe warianty silnikowe czy zmiany techniczne. Dzięki temu wszystkie pojazdy wchodzące w skład floty BMW Group będą zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami.

Od września 2017 r. WLTP będzie obowiązkowa w przypadku nowych homologacji. Ustawodawca określa jednak, że wartości mierzone za pomocą WLTP będą początkowo komunikowane wraz z obliczeniem przeliczającym je z powrotem na wartości NEDC. W tym celu Komisja Europejska opracowała technikę korelacji, która będzie w równym stopniu wiążąca dla wszystkich producentów pojazdów. Faza ta ma na celu uproszczenie przejścia na nowy system. Jej czas trwania będzie zależał od ustawodawstwa krajowego, a zatem będzie się różnił w zależności od rynku.

Od września 2018 r. wszyscy producenci będą zobowiązani do przeprowadzania badań zgodnie z WLTP dla pojazdów sprzedawanych w UE, a także w Szwajcarii, Turcji, Norwegii, Liechtensteinie, Izraelu i Irlandii.

Od grudnia 2020 r. wszystkie kraje stosujące prawodawstwo UE do homologacji pojazdów będą musiały publikować dla wszystkich samochodów wartości wg cyklu WLTP.

„Nowe warunki testowe sprawią, że pomiary laboratoryjne będą jeszcze lepiej odzwierciedlać zużycie paliwa samochodów na drodze”.*
     

– Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów

 

WLTP: PRZEGLĄD.

Poznaj istotne fakty dotyczące przejścia na nowy cykl WLTP.

PORÓWNANIE WLTP Z NEDC. 
Różnice pomiędzy starym i nowym cyklem testowym.

Procedura testowa
NEDC
WLTP
Czas trwania testu
20 min.
30 min.
Dystans testowy
11 km
23.5 km
Czas postoju
25%
13%
Fazy testu
Miasto/Extra-miasto, (ŁĄczna)
Niska, średnia, Wysoka, Extra wysoka, (Łączna); (dodatkowo “MIasto” dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in)
Prędkość
Średnia: 34 km/h Maksymalna: 120 km/h Średnia: 46.6 km/h Maksymalna: 131 km/h
Temperatura początkowa
20–30° C Początek na zimnym silniku 14° C (testowano przy 23° C poprawiono na 14° C) Początek na zimnym silniku
Wyposażenie dodatkowe
Nie brane pod uwagę Wszystkie opcje, które mają wpływ na aerodynamikę, Masę pojazdu i opory toczenia, będą brane pod uwagę.

RDE - REAL DRIVING EMISSIONS.

OGRANICZENIE EMISJI SPALIN NA DRODZE.

Oprócz WLTP od września 2018 r. wszyscy producenci pojazdów w UE, a także w Szwajcarii, Turcji, Norwegii, Liechtensteinie, Izraelu i Irlandii, będą zobowiązani do przestrzegania zasad RDE (Real Driving Emissions - rzeczywistej emisji z pojazdów). W teście RDE emisja substancji szkodliwych, na przykład cząstek stałych i tlenków azotu (NOx), mierzona będzie bezpośrednio podczas jazdy na drodze. Ta metoda umożliwi określenie średnich wartości emisji, jakich należy spodziewać się w codziennej eksploatacji.

W celu dalszej redukcji wartości tych zanieczyszczeń MINI stosuje w swoich modelach różne technologie redukcji emisji spalin.

Na przykład technologia BMW BluePerformance redukuje emisję tlenków azotu w silnikach wysokoprężnych. W celu zmniejszenia emisji tlenków azotu MINI stosuje katalizatory akumulacyjne NOx. Ponadto, w zależności od modelu, selektywna redukcja katalityczna (SCR) z AdBlue® – roztworem mocznika – przekształca do 90% tlenków azotu w parę wodną i równie nieszkodliwy azot.

BMW Group jako pierwszy producent wprowadził do produkcji seryjnej połączenie katalizatora akumulacyjnego NOx z systemem SCR.

Od 2006 r. pojazdy z silnikami wysokoprężnymi są standardowo wyposażane w filtry cząstek stałych w celu zmniejszenia emisji cząstek stałych. Również w modelach z silnikiem benzynowym stopniowo wprowadza się specjalne filtry cząstek stałych.

Dzięki temu MINI jest w stanie sprostać wymogom normy emisji spalin EU6c, która będzie obowiązywać dla wszystkich nowych samochodów od września 2018 r. Norma Euro 6c określa niższe wartości graniczne emisji cząstek stałych dla silników benzynowych niż norma Euro 6b. Dla samochodów z silnikiem wysokoprężnym w normie Euro 6b i Euro 6c obowiązują te same wartości graniczne.

NORMA EMISJI SPALIN EURO.

dam Image

MNIEJSZE WARTOŚCI. WIĘKSZE WYZWANIA.

Norma emisji spalin UE wyznacza wartości graniczne emisji spalin, na przykład tlenków azotu i cząstek stałych, obowiązujące w Unii Europejskiej. Te wartości graniczne różnią się w zależności od silnika i typu pojazdu. W związku z ochroną środowiska i jakości powietrza te wartości graniczne są stale zaostrzane. To stawia przed producentami samochodów nowe wyzwania.

TWOJE PYTANIA. NASZE ODPOWIEDZI.

CO TO JEST WLTP?

Skrót WLTP oznacza „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”. 

Jest to nowa obowiązująca od 2018 r. wszystkie samochody procedura testowa umożliwiająca ustalenie realnego zużycia paliwa i emisji CO2 danego pojazdu. WLTP zastąpi obowiązującą dotychczas procedurę NEDC. Więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj

CO TO JEST CYKL JEZDNY WLTP?

Zużycie paliwa i emisja spalin zależą m.in. od stylu jazdy. Dlatego na potrzeby WLTP zgromadzono dane z jazdy z całego świata. Na podstawie tych danych określono cztery reprezentatywne fazy o różnych średnich prędkościach jazdy: wolna (low), średnia (medium), szybka (high) i bardzo szybka (extra high). W każdej z tych faz przyspiesza, hamuje i zatrzymuje się itp. z różną intensywnością i częstotliwością, tak aby odzwierciedlić sposób jazdy w codziennej eksploatacji. Kombinacja tych faz skutkuje następnie cyklem jazdy, który jest podawany przez producenta jako łączna wartość. Ponieważ pojazdy elektryczne i hybrydowe są wykorzystywane w szczególności na obszarach miejskich, ich cykl jezdny obejmuje piątą fazę: fazę miejską. Składa się on ze połączonej fazy wolnej i średniej.

W jaki sposób MINI radzi sobie z nowymi metodami stosowanymi w WLTP?

MINI pracuje już nad wdrożeniem nowych metod testowych i przygotowuje swoje portfolio produktów poprzez nowe pojazdy, nowe warianty silnikowe czy zmiany techniczne. Dzięki temu wszystkie pojazdy w całej flocie BMW będą zawsze spełniać warunki określone w odpowiednich przepisach prawnych.

Pojazdy BMW Group zawsze spełniają odpowiednie wymogi prawne. Potwierdzają to wyniki krajowych i międzynarodowych oficjalnych dochodzeń.

CO WLTP OZNACZA DLA MNIE?

Wprowadzenie WLTP oznacza, że podane zużycie paliwa i emisja CO2 będą zbliżone do rzeczywistych. Ponadto uwzględnienie w WLTP indywidualnego wyposażenia dodatkowego pozwoli uzyskać bardziej realistyczne wartości, gdyż są one oparte na konkretnej konfiguracji pojazdu. Jednak bardziej realistyczne wartości oznaczać będą też wyższe deklarowane parametry zużycia paliwa i emisji CO2 w samochodach z silnikiem spalinowym i mniejszy deklarowany zasięg w samochodach elektrycznych (i hybrydowych). W zależności od krajowych przepisów może to prowadzić do wyższych podatków od emisji CO2. 

> Więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj

CO TO JEST RDE?

RDE to skrót od „Real Driving Emissions”. Jest to nowa procedura określania emisji substancji szkodliwych, takich jak tlenki azotu (NOx) i cząstki stałe. Istotne przy tym jest to, że pomiary dokonywane będą w realnych warunkach podczas jazdy na drogach, a nie w laboratorium. Do pomiaru na rurze wydechowej testowanego samochodu montowany będzie tzw. Portable Emissions Measurement System (PEMS). 

> Więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj

CO TO JEST EURO 6?

Euro 6 to aktualna norma emisji spalin. Wyznacza ona niższe wartości maksymalnej emisji cząstek stałych i tlenków azotu niż norma Euro 5. Od września 2018 r. obowiązywać będzie norma Euro 6c, która w porównaniu z normą Euro 6b narzuca jeszcze niższe wartości graniczne dla emisji cząstek stałych w pojazdach z silnikiem benzynowym. Dla samochodów z silnikiem wysokoprężnym w normie Euro 6b i Euro 6c obowiązują te same wartości graniczne. EU6d-TEMP od września 2019 r.* i EU6d od stycznia 2021 r.* ponownie nieznacznie obniżą wartości graniczne cząstek stałych i tlenków azotu zgodnie z RDE.

*Dotyczy nowych pojazdów. Nowo homologowane samochody będą podlegały nowym normom emisji spalin rok wcześniej.

CO OZNACZA SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR)?

W celu dalszej redukcji emisji spalin do układu wydechowego silników wysokoprężnych doprowadzany jest płynny amoniak, tzw. AdBlue®. Selektywna redukcja katalityczna (SCR) w połączeniu z AdBlue® redukuje emisję tlenków azotu nawet o 90%. Produktami reakcji są para wodna, azot i CO2. Produktami reakcji są para wodna, azot i CO2.

CO TO JEST BLUE PERFORMANCE?

MINI stosuje technologię BluePerformance w celu dalszej redukcji emisji tlenków azotu w swoich samochodach. Ta technologia umożliwia dodatkową redukcję emisji spalin w silnikach wysokoprężnych. Oprócz filtra cząstek stałych i katalizatora akumulacyjnego NOx istotne obniżenie emisji tlenków azotu zawartych w spalinach zapewnia w niektórych modelach katalizator SCR („Selective Catalytic Reduction”) z wtryskiem AdBlue®.

CO TO JEST FILTR CZĄSTEK STAŁYCH?

Filtr cząstek stałych to element redukujący emisję cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych i benzynowych.